• Dansk
 • English

Indkøbsbetingelser

 1. Almindelige indkøbsbetingelser
 • Hvor intet andet er skriftligt aftalt mellem sælger og JO Industries (herunder benævnt JOI) gælder følgende almindelige indkøbsbetingelser for leverancer og serviceydelser til JOI.
 • Sælgers generelle salgs- og leveringsbetingelser, kutymer og lignende finder ikke anvendelse uanset om sælger måtte henvise hertil i tilbud, ordrebekræftelser, mails, breve mv. til JOI, på hjemmeside etc., medmindre betingelserne er skriftligt accepteret af JOI.

 

 1. Levering
 • Sælger skal levere frit (DDP – Incoterms 2020) i overensstemmelse med det i indkøbsordren eller i øvrigt anførte.
 • Alle leverancer skal være solidt emballeret og være forsynet med følgeseddel med tydelig angivelse af ordrenummer, rekvisitions-nummer og det leverede.
 • Afvigelser fra den af JOI angivne leveringstid betragtes som væsentlig misligholdelse.
 • Leverancen anses ikke for leveret, før den er inspiceret og skriftlig godkendt af JOI, og når leverancen er modtaget ledsaget af en følgeseddel med specifikation af JOI’s indkøbsordrenummer, type, antal, dato samt værksattest eller certifikat (hvis værksattest eller certifikat er påkrævet).
 • Såfremt JOI finder, at leverancen ikke er i overensstemmelse med ovennævnte specifikationer, eller såfremt leverancen i øvrigt efter JOI’s opfattelse ikke er af tilfredsstillende kvalitet, er JOI berettiget til at returnere leverancen for sælgers regning og risiko med fuld kreditering af JOI for alle hermed forbundne omkostninger, herunder omkostninger til midlertidig opbevaring, emballering og anden håndtering samt transport.

 

 1. Forsinkelse
 • Ved forsinkelse eller forventet forsinkelse er sælger forpligtet til omgående af give JOI skriftlig meddelelse herom.
 • JOI har herefter ret til at fastholde eller hæve købet, medmindre Sælger kan godtgøre, at der er tale om en force majeure omstændighed, jf. pkt. 11. Såfremt JOI vælger at fastholde købet, kan JOI kræve bod svarende til 0,2% af kontraktsummen for købet pr. påbegyndt dag, hvormed leveringstiden overskrides.

 

 1. Kvantitet og kvalitet
 • Afvigelser fra bestilt kvantum og kvalitet skal skriftligt godkendes af JOI i hvert enkelt tilfælde.

 

 1. Betaling
 • Betaling sker løbende måned + 60 dage efter JOI’s skriftlige godkendelse af leverance samt modtagelsen af en korrekt faktura med tydelig angivelse af ordrenummer, rekvisitionsnummer og det leverede.
 • JOI forbeholder sig ret til at afvise enhver faktura, hvor ovennævnte punkter ikke er overholdt. Såfremt JOI modtager en fejlbehæftet faktura eller en faktura, der ikke opfylder ovennævnte krav, skal JOI underrette sælger herom. Betalingsdato vil blive beregnet fra korrekt fakturas modtagelse.

 

 1. Prisforhold
 • Prisen er fastsat i danske kroner (DKK) ekskl. moms, medmindre andet er skriftligt aftalt.

 

 1. Garanti, mangler og reklamation
 • Sælger garanterer, at leverancen opfylder de af JOI specificerede krav.
 • Sælger yder en garanti på det leverede på 24 mdr. fra leveringsdato, medmindre andet er skriftligt aftalt.
 • Sælger er ansvarlig for at de leverede varer er fejlfrie og opfylder alle lovkrav herunder miljø- og sikkerhedsregler.

 

 1. Dokumentation
 • JOI kan kræve, at leverancer skal være ledsaget af relevant dokumentation på dansk og/eller evt. ét af JOI nærmere angivet sprog, som beskriver leverancen, dens anvendelse, vedligeholdelse og/eller reparation mv.
 • Alt udleveret dokumentationsmateriale er JOI’s ejendom.

 

 1. Tavshedspligt
 • Sælger forpligter sig til ikke at viderebringe fortrolig information, som modtages fra JOI i tilknytning til sælgers leverancer.
 • Sælger forpligter sig også til ikke at benytte sådan information til andet end opfyldelse af sine forpligtelser iht. aftalen med JOI. Sælgers tavshedspligt er ubegrænset i tid.
 • Sælger må ikke uden JOI’s skriftlige samtykke benytte JOI’s navn, logo, varemærke m.v.
 • Anvender sælger underleverandører, skal sælger sikre, at underleverandører underlægges samme forpligtelser som i dette pkt. 9.

 

 1. Overdragelse
 • Sælger kan ikke helt eller delvist overdrage sine forpligtelser eller rettigheder i forhold til JOI uden forudgående skriftlig accept fra JOI.

 

 1. Force majeure
 • Såfremt rettidig levering hindres eller udelukkes som følge af ekstraordinære omstændigheder, som sælger, ikke er herre over, og som sælger ikke med rimelighed kunne eller burde have forudset (force majeure), udsættes leveringstiden med et tidsrum, svarende til den uafvendelige forsinkelse i kalenderdage, men dog maksimalt med det antal arbejdsdage, som måtte være gået tabt.
 • Som force majeure henregnes naturkatastrofer, krig, mobilisering, indførselsforbud, strejke, lockout (dog ikke lockout hos sælger selv), oprør, sabotage, brand, vandskade, eksplosion, konfiskation og langvarigt svigt af energitilførsel og lignende ekstraordinære begivenheder.
 • Sælger kan dog kun påberåbe sig force majeure i det omfang, sælger kan dokumentere, at denne har foretaget effektive skridt med alle til rådighed værende midler til at hindre, overvinde eller begrænse forsinkelsens virkning.
 • Forsinkes en leverance som følge af force majeure, skal sælger uden ugrundet ophold skriftligt underrette JOI om forsinkelsen, dens årsag, skønnede varighed og i øvrigt løbende holde JOI underrettet om udviklingen samt fremsende skriftlig dokumentation. Såfremt forsinkelsen som følge af force majeure varer i mere end 30 kalenderdage, kan JOI hæve købet.

 

 1. Produktansvar
 • Dansk rets almindelige regler om erstatning samt de til enhver tid gældende regler om produktansvar er gældende for leverancer til JOI.
 • Sælger er forpligtet til at tegne sædvanlig produktansvarsforsikring med en dæknings-sum på min. DKK 50 mio. pr. år for hhv. person- og tingskade, medmindre andet aftales efter en konkret vurdering af risikoen fra JOI’s side. Dækningssummen pr. skadesbegivenhed skal som minimum udgøre DKK 15 mio.
 • Sælger skal uopfordret og inden 8 dage efter ordredatoen fremlægge kopi af forsikringspolice, alternativt forsikringscertifikat, for JOI, der forbeholder sig godkendelse heraf. Stilles denne dokumentation ikke inden for den nævnte frist, anses sælger for at have misligholdt kontrakten, og JOI kan kræve erstatning for ethvert tab for JOI som følge af manglende opfyldelse af forpligtelsen.
 • Sælger kan ikke fraskrive sig ansvar for skade, der indtræder, mens leverancen er i JOI’s besiddelse. Tilsvarende er sælger ansvarlig for skade, som det leverede måtte forvolde på produkter, fremstillet af JOI, eller på produkter, som det leverede påmonteres eller indbygges i.
 • Anlægger tredjemand sag mod JOI som følge af en person- eller tingskade forårsaget af leverancen, skal sælger straks holde JOI skadesløs i den udstrækning, JOI pålægges ansvar over for tredjemand for en sådan skade. Fremsætter tredjemand krav mod JOI, skal JOI straks underrette sælger herom.

 

 1. Ansvarsbegrænsning
 • JOI er ikke ansvarlig for følgetab, avancetab, tabt fortjeneste, produktionstab eller andet indirekte tab hos sælger.

 

 1. Lovvalg og værneting
 • Dansk lov finder anvendelse på enhver tvist imellem parterne. Enhver tvist, som måtte opstå mellem sælger og JOI, herunder vedr. kontraktens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen, jf. dog pkt. 12.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

 

 1. Generelt
 • Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for ethvert salg af produkter/ydelser (leverancer) fra JO Industries a/s (herefter blot JOI), medmindre andet fremgår af et særskilt dokument, som udtrykkeligt er accepteret af JOI. Tilføjelser og ændringer f.eks. via kundens eventuelle indkøbsbetingelser accepteres ikke.
 • Hvor andet ikke udtrykkeligt er anført, er ethvert tilbud kun bindende for JOI i 30 dage fra modtagelsen.
 • Købers ordre er ikke bindende for JOI, før JOI har accepteret ordren ved fremsendelse af ordrebekræftelse.

 

 1. Betaling
 • Betaling skal ske senest 30 dage efter, at levering har fundet sted. Ved forsinket betaling betales renter med 2% pr. påbegyndt måned.
 • Alle priser er angivet i enten danske kroner eller i Euro og er eksklusive moms, tillæg, gebyr m.v.
 • Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav eller tilbageholde nogen del af købesummen, medmindre andet er skriftligt aftalt.

 

 1. Levering og montage
 • Levering sker ex works, Vojens i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende Incoterms.
 • Såfremt levering udskydes på grund af købers forhold, er JOI berettiget til for købers regning og risiko at træffe de skønnede nødvendige foranstaltninger til opbevaring af produktet. Uanset udskydningen af leveringen er JOI berettiget til at fremsende faktura, som om levering havde fundet sted i overensstemmelse med det aftalte.
 • Såfremt JOI skal forestå montage, skal køber dække alle JOI’s omkostninger dertil, herunder bl.a. arbejdsløn, ophold, til- og frakørsel for montører, ventetid, vinddage og kran. Køber skal endvidere for egen regning i god tid forud for montagen have truffet de nødvendige forberedelser, herunder vand- og strømtilslutning o.l.

 

 1. Ejendomsforbehold
 • Alle leverede varer forbliver JOI’s ejendom, indtil køber har betalt den fulde købesum for samtlige leverede ydelser/produkter.

 

 1. Tegninger og tekniske dokumenter, m.v.
 • Såfremt JOI før påbegyndelse af fremstilling af produktet fremsender tegninger og beregninger til køber, påhviler det køber at kontrollere de fremsendte tegninger og beregninger nøje, således at køber ikke kan påberåbe sig forhold over for JOI efter produktets fremstilling, såfremt forholdet kunne have været påberåbt over for JOI på baggrund af en nøje og omhyggelig kontrol af de fremsendte tegninger og beregninger.
 • JOI forbeholder sig ret til konstruktionsændringer, såfremt disse ikke ændrer produktets anvendelse.
 • Alle tegninger og dokumenter udarbejdet af JOI, samt rettighederne hertil, forbliver JOI’s ejendom, og er udelukkende stillet til Købers disposition for anvendelse i processen med leverancen og anvendelsen af produktet, og må ikke kopieres, publiceres eller videregives til andre uden JOI’s skriftlige godkendelse.

 

 1. Kvalitetsmæssige forhold
 • Medmindre andet er aftalt, herunder særlige kvalitetskrav, vil alle produkter blive leveret som almindelig god handelsvare. Køber er ansvarlig for at sikre, at alle produkter egner sig til købers behov og har de ønskede egenskaber.
 • Opgivne vægte i tilbud og ordrebekræftelse skal kun betragtes som vejledende og ca. vægte.
 • På synlige dele fremstillet i rustfrit stål udføres let børstning og bejdsning af svejsesømme.
 • Dele, der er blevet galvaniseret, kan få en ujævn overflade-struktur, som også vil være synlig efter en eventuel senere påført maling.
 • Hvis dele skal males, kan køber frit vælge farven på dækmalingen i henhold til RAL-farvekort, dog med undtagelse af metalliske eller fluorescerende farver. Hvis sidstnævnte farver vælges, tages forbehold for malingens udseende.

Til bedømmelse af garanti på overfladebehandling anvendes for:

 •          Blæredannelse:      ISO 4628/2 – grad 2
 •          Rustdannelse:       ISO 4628/3 – grad Ri 2
 •          Revnedannelse:     ISO 4628/4 – grad 2
 •          Afskalning:           ISO 4628/5 – grad 2

 

 1. Leveringstid, forsinkelse
 • Leveringstidspunktet fremgår af ordrebekræftelsen fra JOI, og er gældende under forudsætning af, at køber rettidigt opfylder sine kontraktlige forpligtelser, såsom forudbetaling, godkendelse af tegninger og beregninger samt i øvrigt på opfordring rettidigt præciserer alle nødvendige detaljer ved leverancen.
 • Såfremt køber ikke overholder sine forpligtelser, eller der måtte foreligge en force majeure lignende situation såsom arbejdskonflikt, strejke, lockout, krig, brand, usædvanligt vejr eller enhver anden omstændighed som JOI ikke er herre over, er JOI berettiget til rimelig udsættelse af leveringstiden under hensyntagen til JOI’s øvrige produktion.
 • Såfremt levering grundet forhold fra JOI’s side udsættes mere end 30 dage, kan køber herefter kræve konventionalbod på 0,5% af købesummen på den forsinkede del af leverancen for hver hele uge forsinkelsen varer herudover. Konventionalboden kan ikke overstige 7,5% af købesummen for den forsinkede del af leverancen.
 • Såfremt køber er berettiget til en maksimal konventionalbod i henhold til ovenstående, og produktet fortsat ikke leveres, kan køberen ved skriftlig meddelelse til JOI kræve levering og fastsætte en sidste frist på minimum 2 uger.
 • Såfremt JOI herefter ikke leverer inden for den fastsatte frist og dette ikke skyldes forhold, som køberen bærer ansvaret for, kan køberen ved skriftlig meddelelse til JOI hæve aftalen for så vidt angår den del, som ikke bliver leveret.
 • Konventionalboden skal gøres gældende skriftligt senest 3 dage efter udløbet af fristen på 30 dage, ellers bortfalder den.
 • Ud over konventionalboden og hæve adgang kan køber intet krav – af hvad tænkes kan – rejse mod JOI i anledning af forsinkelse.

 

 1. Ansvar for mangler
 • Reklamationer over leverede varer pga. mængde, vægt eller fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling kan kun gøres gældende, hvis køber straks efter fejlen opdages og senest indenfor den aftalte eller lovsikrede garantiperiode på produktet giver JOI skriftlig meddelelse om manglerne.
 • Køber skal straks give JOI lejlighed til at besigtige den påberåbte mangel og på JOI’s forlangende stille produktet eller prøver heraf til JOI’s rådighed.
 • JOI kan afhjælpe en konstateret mangel ved efter eget valg enten at udbedre manglen, foretage omlevering eller en efter JOI valgt måde.
 • JOI’s pligt til at erlægge mangelfri ydelse bortfalder, hvis der opstår skade som følge af naturligt slid, ved mangelfuld eller forsømmelig behandling, uforholdsmæssig belastning, anden naturlig indflydelse eller ved tilsidesættelse af vore tekniske retningslinjer eller montageforskrifter.
 • JOI’s forpligtelse i tilfælde af mangler omfatter alene arbejdsløn og materialer, der er direkte forbundet med afhjælpning af mangler. Herudover har køber ingen beføjelser i forhold til JOI i anledning af mangler, og køber er således ikke berettiget til f.eks. at kræve erstatning for tabt fortjeneste eller dækning af krav fremsat af tredjemand mod køber i anledning af mangler ved leverancen. Køber kan ikke rejse krav mod JOI, såfremt produktet eller en del heraf er omfattet at en garanti stillet af tredjemand.
 • JOI kan ikke på nogen måde gøres ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab eller følgeskader, i anledning af mangler ved det solgte produkt eller de produkter, som JOI’s leverancer indgår i eller er en del af, herunder skader som påføres disse produkter, medmindre JOI har handlet groft uagtsomt eller forsætligt. I alle tilfælde er det samlede erstatningskrav, som kan gøres gældende mod JOI, maksimeret til prisen for det leverede produkt. Ændringer i anvendelse, forandringer af JOI’s produkt eller enhver anden brug end forudsat af JOI uden JOI’s skriftlige samtykke, fritager JOI for nogen forpligtelser i forhold til det leverede produkt.

 

 1. Ansvar for tingskade (produktansvar)
 • Køberen skal holde JOI skadesløs i den udstrækning, at JOI pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade og sådant tab, som VL efter dette punkts 2. og 3. afsnit ikke er ansvarlig for over for køberen.
 • JOI er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af produktet:
  • På fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens produktet er i køberens besiddelse.
  • På produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af JOI’s produkt forårsager.
 • I intet tilfælde er JOI ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. De nævnte begrænsninger i JOI’s ansvar gælder ikke, hvis JOI har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.
 • JOI’s ansvar som følge af produktskade kan under ingen omstændigheder overstige kr. 4.500.000 inkl. renter og omkostninger pr. skade.

 

 1. Lov eller værneting
 • Enhver tvist i anledning af den indgåede aftale og det leverede produkt eller som har sammenhæng hermed afgøres efter dansk ret ved voldgift i henhold til Voldgiftsloven.

 

 1. Øvrige betingelser
 • Hvis en bestemmelse i nærværende salgs- og leveringsbetingelser er eller gøres ugyldig, berører dette ikke de resterende bestemmelser. I så tilfælde skal den ugyldige bestemmelse erstattes af regler, som i videst muligt omfang svarer til det tilsigtede.